Zasady wiary

/ 21 marca, 2018/ O nas

Podstawowe zasady wiary Ewangelicznych Chrześcijan

Wierzymy w Pismo Święte – Stary i Nowy Testament – jako jedyny, werbalnie natchniony przez
Boga, nieomylny i wystarczający autorytet w sprawach życia i wiary.

Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha
Świętego.

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus zmarł za grzechy świata, składając zastępczą ofiarę za ludzi.
Dzięki niej wszyscy którzy mu ufają zostają usprawiedliwieni przed Bogiem na podstawie
przelanej krwi Chrystusa. Zbawienie to jest darem i przejawem Bożej łaski.

Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w wierzących od chwili nowego narodzenia i uzdalnia ich do świętego życia oraz służby.

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz. Zgrzeszywszy ściągnął na
siebie oraz całą ludzkość śmierć fizyczną i duchową, która jest oddzieleniem od Boga. Każdy
człowiek przychodzący na świat rodzi się z grzeszną naturą i grzeszy w myśli, słowie oraz
uczynku.

Wierzymy, że człowiek – mimo grzesznego stanu w jakim się znajduje – może dostąpić
zbawienia z łaski, przez wiarę. Uznając Pana Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, może
narodzić się na nowo z Ducha Świętego stając się dzieckiem Bożym i dziedzicem życia
wiecznego.

Wierzymy w powszechny i apostolski Kościół do którego należą nawróceni i odrodzeni
wszystkich wieków, oraz ze wszystkich narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus
jest Głową i Panem Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów i proroków, zaś wszyscy
wierzący są złączeni jego krwią i ochrzczeni w Duchu w jedno Ciało.

Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wieczne
przebywanie zbawionych w niebie z Bogiem, oraz wieczne oddzielenie od Boga i cierpienie
niezbawionych.